Văn khấn thần linh thổ địa

Nam mô A Di đà Phật !

Nam mô A Di đà Phật !

Nam mô A Di đà Phật !

Con lạy 9 phương Trời, 10 phương Chư Vị Phật, Chư Phật mười phương.

Con lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ Chư Vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con kính lạy Thổ Địa tiền vị.

Kính lạy các ngài Thổ Địa cai trị trong xứ này.

Tín chủ con là:…………………………Tuổi:…………………..

Ngụ tại…………………………………………………………..

Hôm nay là ngày…….tháng…….năm…………………(âm lịch).

Con thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả & các thứ cúng dâng, bầy biện trước án kính mời ngài Thổ Địa tiền vị và chư vị tôn Thần.

Cúi xin Thổ Địa thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đình hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở nguyện tòng tâm, sở cầu tất ứng!

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di đà Phật !

Nam mô A Di đà Phật !

Nam mô A Di đà Phật !

 

 

【Phúc An】- chongamkhoiphucan.com