Kích Thước Tấm Chống Ám Khói 61 x 41 cm

Kích Thước Tấm Chống Ám Khói 61 x 41 cm

Kích thước tấm: Dài 61 cm x Rộng 41 cm

Hiệu quả chống khói hương của tấm có kích thước này khi thỏa mãn bất kỳ 1 trong 2 điều kiện sau:

-  Ban thờ có chiều rộng lớn hơn 60 - 76 cm

-  Trên ban thờ có 2 bát hương

Kích Thước Tấm Chống Ám Khói 61 x 41 cm

Bảng  Danh sách