Kích Thước Tấm Chống Ám Khói 127 x 67 cm

Kích Thước Tấm Chống Ám Khói 127 x 67 cm

Kích thước tấm: Dài 127 cm x Rộng 67 cm

Hiệu quả chống khói hương của tấm có kích thước này khi thỏa mãn bất kỳ 1 trong 2 điều kiện sau:

-  Ban thờ có chiều rộng 127 - 137 cm

-  Trên ban thờ có trên 4 bát hương

Bảng  Danh sách